عنوان گروه : صنایع چوب


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 سوخت نگاری طرح های ساده بر روی چوب 7317019001 16 دانلود - -
2 برشکاری و اجرای طرح های ساده مشبک 7317019002 18 دانلود - -
3 ساخت اشکال ساده چوبی 7317019003 10 دانلود - -
4 معرق کاری طرح های ساده بدون قالب 7317019004 22 دانلود - -
5 منبت کاری طرح های ساده 7317019005 23 دانلود - -
6 مونتاژ هواپیمای اسباب بازی چوبی 7317019006 8 دانلود - -
7 ساخت اتصالات ساده درودگری ( فاق و زبانه ، نیم و نیم ) ‍‍‍‍ 7522019001 27 دانلود - -
8 ساخت قاب عکس ساده چوبی 7522019002 15 دانلود - -
9 ساخت رحل قرآن کریم با چوب ‍‍‍‍ 7522019003 25 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی