عنوان گروه : امور مالی و بازرگانی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 استفاده از ماشین حساب در محاسبات 4311045005 10 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی