عنوان گروه : مراقبت و زیبایی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد اصلی تجهیزات استاندارد ارزشیابی
1 پیرایش مردانه با شانه و قیچی 5141057001 30 دانلود - -
2 پیرایش مردانه با ماشین و شانه 5141057002 30 دانلود - -
3 بافت مو 5142057001 20 دانلود - -
4 چهره پردازی کودک 5142057002 25 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی