عنوان گروه : خدمات آموزشی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 بکارگیری اصول حقوق شهروندی 2351049001 10 دانلود - -
2 استفاده بهینه از زمان 2351049011 10 دانلود - -
3 انجام طرح های پژوهشی مقدماتی 3343049001 12 دانلود - -
4 رو خوانی و روانخوانی قرآن کریم 3413049001 10 دانلود - -
5 استفاده از اصول رده بندی دیوئی(مقدماتی) در کتابداری 4411049001 15 دانلود - -
6 تندخوانی مقدماتی 4419049001 25 دانلود - -
7 بکارگیری اصول فن بیان مقدماتی 5113049001 16 دانلود - -
8 همکاری در بهینه سازی دخل و خرج خانواده 5322049001 17 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی