عنوان گروه : امور دام و ماکیان


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 پرورش فنچ 6122063001 15 دانلود - -
2 پرورش مرغ بومی 6122063002 15 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی