عنوان گروه : صنایع کاغذ


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 کاغذ سازی ساده دستی ‍‍‍‍ 8171020001 17 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی