عنوان گروه : امور باغی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 تکثیر گل در گلدان 6111061002 16 دانلود - -
2 تهیه جوانه ها 6113061001 19 دانلود - -
3 هرس کردن درختان 6113061002 18 دانلود - -
4 خشک کردن بذرها 6113061003 18 دانلود - -
5 کاشت نهال ارگانیک 6113061004 18 دانلود - -
6 نگهداری گل های آپارتمانی 6113061005 12 دانلود - -
7 پیوند زنی 6113061006 17 دانلود - -
8 نگهداری و پرورش کاکتوس 6113061007 18 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی