عنوان گروه : فناوري محیط زیست


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 نگهداری گل وگیاهان پوششی برای فضای سبز 2143107001 20 دانلود - -
2 انتخاب گیاهان و سازه های متناسب برای طراحی فضای سبز 2143107002 20 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی