عنوان گروه : صنایع غذایی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 تهیه انواع سس ارگانیک 7514068001 17 دانلود - -
2 خشک کردن سبزیجات 7514068002 18 دانلود - -
3 خشک کردن میوه ها به روش مقدماتی 7514068003 19 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی