عنوان گروه : فرش


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 بافت قالی (ترکی بافت) 7318089001 30 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی