عنوان گروه : صنایع دستی (دوخت های سنتی)


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 پته دوزی یک طرح ساده بته جقه 7318081001 18 دانلود - -
2 تکه دوزی یک طرح ساده با دست 7318081002 15 دانلود - -
3 چهل تکه دوزی ساده با دست 7318081003 20 دانلود - -
4 کاموا و کوبلن دوزی طرح های ساده 7318081004 15 دانلود - -
5 گلدوزی اولیه یک گل و طرح ساده 7318081005 10 دانلود - -
6 ملیله دوزی ساده 7318081006 10 دانلود - -
7 شماره دوزی یک طرح ساده 7318081007 10 دانلود - -
8 کچه دوزی ساده 7318081008 15 دانلود - -
9 روبان دوزی ساده 7318081009 15 دانلود - -
10 هویه کاری روی پارچه 7318081010 12 دانلود - -
11 تلفیق دوخت های سنتی و مدرن 7318081011 15 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی