عنوان گروه : هنرهای نمایشی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
1 بازیگری جلوی دوربین در سینما 3435087001 22 دانلود - -
2 کارگردانی فیلم کوتاه 3435087002 20 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی