عنوان گروه : صنایع خودرو


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مربی مکانیک خودرو ندارد 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 2 3 2 1179 دانلود
2 مربی برق خودرو ندارد 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4 0 2 3 2 919 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی