عنوان گروه : برق


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مربی برق ساختمان ندارد 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 4 0 2 3 2 767 دانلود - -
2 مربی برق صنعتی ندارد 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 4 0 2 3 2 815 دانلود - -
3 مربی تعمیر لوازم برق حرارتی و گردنده ندارد 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 4 0 2 3 2 863 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی