عنوان گروه : معماری


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مربی نقشه کشی عمومی ساختمان ندارد 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 0 2 3 2 800 دانلود
2 مربی نقشه کشی معماری ندارد 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 4 0 2 3 2 822 دانلود
3 مربی طراح معماری داخلی ندارد 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 4 0 2 3 2 1210 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی