عنوان گروه : گردشگری


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مربی گردشگری عمومی ندارد 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 4 0 2 3 2 640 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی