عنوان گروه : امور دام و ماکیان


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مربی امور دام ندارد 1 0 0 0 1 0 0 3 6 0 4 0 2 3 2 721 دانلود - -
2 مربی امور ماکیان ندارد 1 0 0 0 2 0 0 3 6 0 4 0 2 3 2 726 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی