عنوان گروه : صنایع دستی (چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم)


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مربی صنایع دستی فلزی ندارد 1 0 0 0 1 0 0 7 7 0 4 0 2 3 2 739 دانلود
2 مربی صنایع دستی چوبی ندارد 1 0 0 0 2 0 0 7 7 0 4 0 2 3 2 749 دانلود
3 مربی صنایع دستی سفال و سرامیک ندارد 1 0 0 0 3 0 0 7 7 0 4 0 2 3 2 729 دانلود
4 مربی صنایع دستی چرمی ندارد 1 0 0 0 4 0 0 7 7 0 4 0 2 3 2 729 دانلود
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی