عنوان گروه : صنایع دستی (دوخت های سنتی)


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مربی سوزندوزی سنتی ندارد 1 0 0 0 1 0 0 1 8 0 4 0 2 3 2 578 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی