عنوان گروه : جوشکاری و بازرسی جوش


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مربی جوشکاری ندارد 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 0 2 3 2 848 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی