عنوان گروه : تاسیسات


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر دانلود تجهیزات لی اوت
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مربی تعمیر دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری ندارد 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 4 0 2 3 2 839 دانلود - -
2 مربی لوله کشی و نصب وسایل بهداشتی ندارد 1 0 0 0 2 0 0 9 0 0 4 0 2 3 2 833 دانلود - -
3 مربی لوله کشی گاز خانگی و تجاری ندارد 1 0 0 0 3 0 0 9 0 0 4 0 2 3 2 789 دانلود - -
4 مربی لوله کشی ونصاب دستگاه های حرارتی ندارد 1 0 0 0 4 0 0 9 0 0 4 0 2 3 2 841 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی