سامانه ملی استاندارد مهارت


امروزه، ارتقاء كيفي آموزش هاي مهارتي با مشاركت كليه ذينفعان درتصميم سازي، برنامه ريزي وتربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بازار کار، یکی از مهمترين اهداف سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مي باشد.

دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسي درراستای رسالت خود به عنوان متولی تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی، منابع آموزشی و کمک آموزشی برای حرف و مشاغل با رویکرد تقاضا محوری آموزش ها ، اقدام به تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی با همکاری صاحبان حرف، صنوف،اتحادیه ها، ذینفعان و مربیان بخش های دولتی و آزاد سازمان می نماید.

بر این اساس، این دفتر به منظورتدوین و بازنگری استاندارد های آموزشی مورد نیازبازار کار و ممیزی منابع آموزشی ، مشارکت کلیه ذینفعان آموزشی را از طریق ایجاد سامانه ملی استاندارد مهارت با قابلیت های ذیل در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و همگام نمودن استانداردها و منابع آموزشی با نیازهای آموزشی گروه های هدف در دستور کار خود قرار داده است .

لذا از طریق این سامانه زمینه لازم برای مشارکت و همکاری کلیه متخصصان، صاحبان حرف، صنوف، اتحادیه ها، ذینفعان ، مربیان آموزش های فنی و حرفه ای ، اساتید دانشگاه و موسسات و مراکز علمی و پژوهشی ،فراهم شده است.

امید است این تعامل در بهبود و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای نقش بسزایی را ایفا نماید.