تماس با ما


آدرس خیابان آزادی - نبش خیابان خوش جنوبی- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور- دفترپژوهش،طرح و برنامه ریزی درسی
تلفن : 66583628
دورنگار : 66583658
آدرس الکترونیکی : rpc@irantvto.ir