عنوان گروه : مدیریت صنایع


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 معاون تحقیقات و توسعه 0-25/97/1/2 1 0 0 0 1 0 0 7 3 0 4 3 2 2 1 239 دانلود - -
2 انتقال تکنولوژی در بنگاه صنعتی 2421-37-008-1 1 1 0 0 1 0 0 7 3 0 4 3 2 2 1 46 دانلود - -
3 تحقیق در عملیات با نرم افزار WIN QSB 0-83/10/1/1/6 1 2 0 0 1 0 0 7 3 0 4 3 2 2 1 57 دانلود - -
4 مدیر تولید 0-28/14/1/3 1 0 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 3 1 105 دانلود - -
5 پیاده سازی سیستم تولید ناب 0-28/10/1/1/1 1 1 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 3 1 36 دانلود - -
6 مدیریت تولید و عملیات 1221120403 1 2 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 3 1 40 دانلود - -
7 مدیریت فرآیندهای ویژه تولید 0-28/11/1/2 1 3 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 3 1 98 دانلود - -
8 مدیر مهندسی تولید 2-11/87/1/3 1 0 0 0 2 0 0 7 3 0 4 1 2 3 1 332 دانلود - -
9 طراحی و بهبود محصولات به روش QFD 0-28/17/1/1 1 1 0 0 2 0 0 7 3 0 4 1 2 3 1 80 دانلود - -
10 DOE 1221100502 1 2 0 0 2 0 0 7 3 0 4 1 2 3 1 40 دانلود - -
11 مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید 0-28/13/1/3 1 0 0 0 3 0 0 7 3 0 4 1 2 3 1 230 دانلود - -
12 مدیر ساخت قطعات خارج از کارخانه 7-00/18/1/3 1 0 0 0 1 0 0 7 3 0 4 4 2 3 1 195 دانلود - -
13 مدیریت زنجیره تامین SCM 0-23/92/1/1/1 1 1 0 0 1 0 0 7 3 0 4 4 2 3 1 75 دانلود - -
14 سرپرست سیستم نگهداری و تعمیرات 7-00/17/1/3 1 0 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 290 دانلود - -
15 ارزیابی اثربخشی تجهیزات OEE 3122-37-002-2 1 1 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 44 دانلود - -
16 مدیر امور مهندسی و تعمیرات 0-28/11/1/1 1 0 0 0 2 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 210 دانلود - -
17 مدیر تضمین کیفیت 8-49/85/1/3 1 0 0 0 5 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 111 دانلود - -
18 پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM 0-83/10/1/1/1 1 1 0 0 5 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 75 دانلود - -
19 طراحی سیستم یکپارچه مدیریت(IMS) 0-23/92/1/1/3 1 2 0 0 5 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 90 دانلود - -
20 پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای برمبنای استاندارد18001 ohsas 2421-37-004-1 1 3 0 0 5 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 84 دانلود - -
21 پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی(ems)برمبنای استاندارد14001iso 2421-37-005-1 1 4 0 0 5 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 70 دانلود - -
22 مدیریت بهره وری 122100403 1 5 0 0 5 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 55 دانلود - -
23 تفکر سیستمی در سازمان ها 1349120701 1 6 0 0 5 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 40 دانلود - -
24 مسئول کنترل پروژه 0-39/32/1/1 1 0 0 0 6 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 114 دانلود - -
25 مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA ENTERPRISE 1321130602 1 1 0 0 6 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 40 دانلود - -
26 مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA EXPEDITION 1321130502 1 2 0 0 6 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 40 دانلود - -
27 مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA PROJECT PLANNER 1321130402 1 3 0 0 6 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 40 دانلود - -
28 مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ICB 0-83/10/1/1/5 1 4 0 0 6 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 60 دانلود - -
29 مدیریت پروژه بر اساس الگوی PMBOK 214140370060051 2 5 0 0 6 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 42 دانلود - -
30 مدیریت ریسک با نرم افزار PROJECT RISK MANAGEMENT SOFTWARE 0-83/10/1/1/7 1 6 0 0 6 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 45 دانلود - -
31 برنامه ریزی پروژه 0-39/31/1/1 1 7 0 0 6 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 94 دانلود - -
32 برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP (Microsoft Project) - 1 8 0 0 6 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 40 دانلود - -
33 مهندسی صنایع و سیستم 0-28/12/1/3 1 0 0 0 8 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 432 دانلود - -
34 تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA 0-28/12/1/1/3 1 1 0 0 8 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 58 دانلود - -
35 تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری(MSA) 0-28/12/1/1/2 1 2 0 0 8 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 85 دانلود - -
36 شش سیگما 1321120702 1 3 0 0 8 0 0 7 3 0 4 1 4 1 2 55 دانلود - -
37 ارزیاب و تحلیلگر هزینه های کیفیت (COQ) 0-28/14/1/01 1 0 0 0 1 1 0 7 3 0 4 1 4 1 2 260 دانلود - -
38 طرح ریز واحدهای تولیدی و صنعتی 0-23/91/1/1 1 0 0 0 2 1 0 7 3 0 4 1 4 1 2 106 دانلود - -
39 طراحی کارخانه 0-24/19/1/2 1 1 0 0 2 1 0 7 3 0 4 1 4 1 2 54 دانلود - -
40 ارزیابی طرح های توجیهی فنی - اقتصادی - مالی 0-28/91/1/1 1 2 0 0 2 1 0 7 3 0 4 1 4 1 2 78 دانلود - -
41 بازنگری طرح ها 0-39/92/1/2 1 3 0 0 2 1 0 7 3 0 4 1 4 1 2 100 دانلود - -
42 تهیه و تدوین طرح کسب و کار 2413130301 1 4 0 0 2 1 0 7 3 0 4 1 4 1 2 40 دانلود - -
43 تحلیل گر سیستم 0-83/10/1/1 1 0 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 135 دانلود - -
44 ارزیابی عملکرد بر اساس مدل BSC 2421130602 1 1 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 60 دانلود - -
45 برنامه ریزی استراتژیک با روش SWOT 0-83/10/1/1/2 1 2 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 37 دانلود - -
46 تصمیم گیری به روش AHP 0-83/10/1/1/4 1 3 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 48 دانلود - -
47 تصمیم گیری به روش TOPSIS 0-83/10/1/1/3 1 4 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 33 دانلود - -
48 تهیه برنامه استراتژیک 1213100703 1 5 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 60 دانلود - -
49 شبیه سازی سیستم با نرم افزار ARENA 0-23/91/1/1/2 1 6 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 44 دانلود - -
50 شبیه سازی سیستم با نرم افزار SIMUL8 2421-37-001-1 1 7 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 45 دانلود - -
51 ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه سازمانی(OPM3) 2421-37-006-1 1 8 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 85 دانلود - -
52 داده کاوی با نرم افزار Weka 3314-37-002-1 1 9 0 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 110 دانلود - -
53 داده کاوی و کشف دانش با استفاده از نرم افزار SPSS Modeler 3314-37-001-1 1 0 1 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 75 دانلود - -
54 طرح ریزی سیستم ERP 2421-37-007-2 1 1 1 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 80 دانلود - -
55 تصمیم گیری به روش ELECTRE I - 1 2 1 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 24 دانلود - -
56 تجزیه و تحلیل داده به روش یادگیری ماشین - 1 3 1 0 1 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 170 دانلود - -
57 مدیر ممیز داخلی 0-83/15/1/1 1 0 0 0 3 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 194 دانلود - -
58 کارشناس تضمین کیفیت 2421-37-002-4 1 0 0 0 4 0 0 7 3 0 4 1 2 4 2 154 دانلود - -
59 بهینه سازی فرایندهای تولید در صنعت - 1 1 0 0 0 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 62 دانلود - -
60 فن ورز تضمین کیفیت 8-49/87/1/3 1 0 0 0 1 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 370 دانلود - -
61 کارشناس پایش فرآیندها 0-83/12/1/2 1 0 0 0 2 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 110 دانلود - -
62 کنترلر کیفیت 9-49/88/1/3 1 0 0 0 5 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 150 دانلود - -
63 خطا ناپذیر ساختن سیستم به روش پوکایوکه (Poka Yoke) 0-28/12/1/1/1 1 1 0 0 5 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 65 دانلود - -
64 کاربرد نرم افزار آماری Minitab در کنترل فرایند آماری 3122-37-001-1 1 2 0 0 5 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 35 دانلود - -
65 مسئول بسته بندی 3-91/51/1/1 1 0 0 0 6 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 88 دانلود - -
66 ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت 0-83/13/1/1 1 0 0 0 8 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 130 دانلود - -
67 ممیزی سیستم های مدیریتی بر اساس 2011-19011‌ISO 2421-37-003-1 1 1 0 0 8 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 50 دانلود - -
68 سرممیزی داخلی 0-83/14/1/1 1 2 0 0 8 0 0 7 3 0 3 9 1 1 3 82 دانلود - -
69 مدیریت بحران 1219110303 1 1 0 0 0 0 0 7 3 0 3 2 2 1 3 40 دانلود - -
70 سرپرستی تولید - 1 2 0 0 0 0 0 7 3 0 3 2 2 1 3 100 دانلود - -
71 زمان سنج 0-28/90/1/3 1 0 0 0 1 0 0 7 3 0 3 2 2 1 3 400 دانلود - -
72 سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید 2-28/15/1/3 1 0 0 0 2 0 0 7 3 0 3 2 2 1 3 160 دانلود - -
73 برنامه ریزی تولید 0-39/22/1/1 1 1 0 0 2 0 0 7 3 0 3 2 2 1 3 97 دانلود - -
74 برنامه ریزی ماشین آلات 3-92/30/1/1 1 2 0 0 2 0 0 7 3 0 3 2 2 1 3 91 دانلود - -
75 آمادگی ورود به بازار کار 3339-37-009-1 1 1 0 0 0 0 0 7 3 0 3 9 3 3 3 117 دانلود - -
76 سرپرست انبار عمومی 3-91/43/1/2/3 1 0 0 0 1 0 0 7 3 0 2 1 2 3 4 220 دانلود - -
77 کنترل فرآیند آماری (SPC) 2120100502 1 1 0 0 1 0 0 7 3 0 2 3 4 5 7 60 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی