عنوان گروه : امور اداری


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر صنف 2-11/16/2/2 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 3 4 1 1 1 90 دانلود - -
2 مدیر پایه 2-2/16/1/1 1 0 0 0 3 0 0 3 4 0 3 2 1 2 1 140 دانلود - -
3 مدیریت عمومی 1219100401 1 2 0 0 3 0 0 3 4 0 3 2 1 2 1 48 دانلود - -
4 مدیریت تغییر و تحول سازمانی 1212100503 1 3 0 0 3 0 0 3 4 0 3 2 1 2 1 40 دانلود - -
5 تکنیکهای مدیریت و رهبری 2149110703 1 4 0 0 3 0 0 3 4 0 3 2 1 2 1 43 دانلود - -
6 بکارگیری نظام پیشنهاد ها در سازمانها 2-19/98/1/1/1 1 5 0 0 3 0 0 3 4 0 3 2 1 2 1 80 دانلود - -
7 مدیر منابع انسانی 111430430010001-1212110502- 121240430010011 -121240430010001 2 0 0 0 1 0 0 3 4 0 4 2 1 2 1 200 دانلود - -
8 توانمند سازی کارکنان 1212120601 1 2 0 0 2 0 0 3 4 0 4 2 1 2 1 40 دانلود - -
9 ارتباطات سازمانی 1222130601 1 3 0 0 2 0 0 3 4 0 4 2 1 2 1 64 دانلود - -
10 مدیریت رفتار سازمانی 1219090603 1 1 0 0 3 0 0 3 4 0 4 2 1 2 1 60 دانلود - -
11 مدیر میانی 2-02/14/1/1 1 0 0 0 4 0 0 3 4 0 4 2 1 2 1 110 دانلود - -
12 مدیر ارشد 2-02/12/1/1 1 0 0 0 5 0 0 3 4 0 4 2 1 2 1 120 دانلود - -
13 مدیریت عالی CEO - 1 1 0 0 5 0 0 3 4 0 4 2 1 2 1 70 دانلود - -
14 مدیریت ساخته ها - 1 2 0 0 5 0 0 3 4 0 4 2 1 2 1 111 دانلود - -
15 مدیریت شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی - 1 1 0 0 1 0 0 3 4 0 3 4 4 3 1 36 دانلود - -
16 رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای 1345-43-007-1 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 4 5 4 3 1 144 دانلود - -
17 مدیر ساختمان های مسکونی و تجاری 5153-43-001-1 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 4 9 4 3 1 65 دانلود - -
18 کارشناس امور اداری 3-93/37/1/4 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 4 3 2 4 2 140 دانلود - -
19 کارشناس طبقه بندی مشاغل 1-94/49/1/1 1 0 0 0 2 0 0 3 4 0 4 3 2 4 2 95 دانلود - -
20 مسئول طبقه بندی مشاغل 8-93/38/1/3 1 0 0 0 3 0 0 3 4 0 4 3 2 4 2 100 دانلود - -
21 تحلیل آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS - 1 1 0 0 0 0 0 3 4 0 3 4 1 3 3 72 دانلود - -
22 پردازش و تحلیل پیشرفته داده ها با استفاده از نرم افزار Spss - 1 2 0 0 0 0 0 3 4 0 3 4 1 3 3 95 دانلود - -
23 نگارنده متون فارسی (آیین نگارش) 1-51/25/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 3 3 4 3 3 240 دانلود - -
24 ویراستاری متون 2643100501 1 1 0 0 1 0 0 3 4 0 3 3 4 3 3 40 دانلود - -
25 نگارنده ی نامه به زبان انگلیسی 1-95/36/2/2/1 1 0 0 0 2 0 0 3 4 0 3 3 4 3 3 80 دانلود - -
26 نگارنده ی متون خارجی(آئین نگارش) 1-51/24/1/2 1 0 0 0 3 0 0 3 4 0 3 3 4 3 3 186 دانلود - -
27 متصدی دفاتر اسناد رسمی 2619/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 3 1 1 4 3 60 دانلود - -
28 مسئول دفتر 412020430020001 ** 3-21/21/1/3 ** 412020430030001 ** 3343-43-001-1 ** 411020430010001 ** 3-21/21/2/3 2 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 0 1 1 4 300 دانلود - -
29 کمک تایپیست ( خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 1 3 1 4 576 دانلود - -
30 تحصیل دار 8-92/27/1/3 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 1 1 2 4 105 دانلود - -
31 مسئول نقلیه 2-19/61/1/3 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 1 2 2 4 100 دانلود - -
32 اپراتور پاسخگوی مشترکین تلفن همراه 3-80/21/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 3 2 2 4 96 دانلود - -
33 سرپرست متصدیان پاسخگویی مرکز تماس 3341-43-002-1 1 0 0 0 2 0 0 3 4 0 2 3 2 2 4 24 دانلود - -
34 تلفنچی 4223/1/7 1 0 0 0 3 0 0 3 4 0 2 3 2 2 4 85 دانلود - -
35 متصدی پاسخگوی 118 - 1 0 0 0 4 0 0 3 4 0 2 3 2 2 4 130 دانلود - -
36 مسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارک بیمه 3-93/55/1/3 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 2 1 3 4 110 دانلود - -
37 طراح سیستم های انبار 3314/1/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 1 2 3 4 117 دانلود - -
38 مدیر انبارهای صنعتی 3314/2/1/1 1 0 0 0 2 0 0 3 4 0 2 1 2 3 4 92 دانلود - -
39 نامه رسان 3-70/15/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 2 1 4 4 70 دانلود - -
40 بایگان 3-95/31/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 5 1 4 4 96 دانلود - -
41 حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده 4110-43-009-1 1 1 0 0 1 0 0 3 4 0 2 5 1 4 4 8 دانلود - -
42 بایگان و مسئول اطلاعات و آمار آموزشی 1-91/35/1/2 1 0 0 0 2 0 0 3 4 0 2 5 1 4 4 220 دانلود - -
43 کارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه 2 9-25/42/2/3 1 0 0 0 3 0 0 3 4 0 2 5 1 4 4 130 دانلود - -
44 کارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه 1 9-25/42/1/3 1 0 0 0 4 0 0 3 4 0 2 5 1 4 4 60 دانلود - -
45 مسئول تکثیر اوراق 3-99/55/1/3 1 0 0 0 5 0 0 3 4 0 2 5 1 4 4 90 دانلود - -
46 سرپرست دبیرخانه و بایگانی 441520430060001 ** 3-93/25/1/3 ** 441520430100001 ** 3-00/98/1/2 2 0 0 0 6 0 0 3 4 0 2 5 1 4 4 350 دانلود - -
47 کارمند دبیرخانه 3-93/38/1/3 1 0 0 0 7 0 0 3 4 0 2 5 1 4 4 110 دانلود - -
48 مسئول بایگانی و بانک اطلاعات 1-91/33/1/3 1 0 0 0 8 0 0 3 4 0 2 5 1 4 4 100 دانلود - -
49 کمک متصدی تکثیر(خاص افراد با نیازهای ویژه) - 1 0 0 0 1 1 0 3 4 0 2 5 1 4 4 216 دانلود - -
50 بکارگیری مهارت های لازم دوران بازنشستگی - 1 1 0 0 0 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 48 دانلود - -
51 مسئول آمار و اطلاعات پرسنلی 3-93/30/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 224 دانلود - -
52 مسئول رفاه و درمان 3-93/34/1/3 1 0 0 0 2 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 96 دانلود - -
53 کارگزین و مسئول امور پرسنلی 441620430030001 2 0 0 0 3 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 165 دانلود - -
54 بکارگیری آیین نگارش و مکاتبات اداری 2423130401 1 1 0 0 3 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 40 دانلود - -
55 طراحی و تدوین فرم های اداری سازمانی 2421130501 1 2 0 0 3 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 40 دانلود - -
56 رییس کارگزینی 441620430040001 2 0 0 0 4 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 200 دانلود - -
57 کارگزین امور رفاهی 3-93/35/1/3 1 0 0 0 5 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 90 دانلود - -
58 شناسایی و بکارگیری مقررات تعاونی توسط مدیران 1219-43-050-1 1 1 0 0 5 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 16 دانلود - -
59 گزارش نویسی 2642130401 1 2 0 0 5 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 40 دانلود - -
60 دستیاری اجرایی امور اداری و مالی 3313110501 1 3 0 0 5 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 40 دانلود - -
61 کارمند امور اداری 441620430060001 2 0 0 0 6 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 350 دانلود - -
62 مهارت های فردی در محیط کار 1349130601 1 2 0 0 6 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 40 دانلود - -
63 اداره امور دفتری 4110-43-010-1 1 3 0 0 6 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 20 دانلود - -
64 مسئول حضور و غیاب 3-39/91/1/2 1 0 0 0 7 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 108 دانلود - -
65 مسئول ترفیعات و خدمات پرسنلی 3-93/32/1/3 1 0 0 0 8 0 0 3 4 0 2 6 1 4 4 120 دانلود - -
66 پیشخدمت اداری 5-52/24/1/3 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 1 3 1 5 112 دانلود - -
67 پیشخدمت مراسم و تشریفات در سازمان ها 5131-43-003-1 1 0 0 0 2 0 0 3 4 0 2 1 3 1 5 60 دانلود - -
68 سرایدار 5153-43-002-1 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 3 5 1 5 32 دانلود - -
69 متصدی خدمات حفاظتی و مراقبتی 5-59/50/1/2 1 0 0 0 2 0 0 3 4 0 2 4 1 4 5 150 دانلود - -
70 منشی انتظامات 3-21/22/1/3 1 0 0 0 3 0 0 3 4 0 2 4 1 4 5 91 دانلود - -
71 مسئول کنترل و بازرسی کارکنان 3-39/31/1/3 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 1 4 4 5 130 دانلود - -
72 پیک 3-70/41/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 2 1 2 3 8 96 دانلود - -
73 نظافت مجتمع های مسکونی - 1 1 0 0 1 0 0 3 4 0 1 3 4 3 8 40 دانلود - -
74 نظافت مجتمع های تجاری (پاساژها، هتل ها و رستوران ها) - 1 2 0 0 1 0 0 3 4 0 1 3 4 3 8 36 دانلود - -
75 سرویس و نگهدار منازل 5-52/29/1/2 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 1 1 1 1 9 26 دانلود - -
76 کارگر خدماتی 5-52/25/1/1 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 1 2 1 1 9 80 دانلود - -
77 نظافت مکانیزه اماکن صنعتی - 1 1 0 0 1 0 0 3 4 0 1 2 1 1 9 40 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی