عنوان گروه : امور زراعی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی 6112/130/1 1 0 0 0 1 0 0 2 6 0 3 1 1 3 1 480 دانلود - -
2 مبانی مدیریت عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی 6112-61-080-1 1 1 0 0 1 0 0 2 6 0 3 1 1 3 1 46 دانلود - -
3 آفت کشی بیولوژیک پایه نماتود 6111/39/1 1 1 0 0 1 0 0 2 6 0 3 2 4 1 3 135 دانلود - -
4 آفت کشی بیولوژیک انسکتاریوم 6111/38/1 1 2 0 0 1 0 0 2 6 0 3 2 4 1 3 115 دانلود - -
5 آفت کشی بیولوژیک پایه باکتری 6111/37/1 1 3 0 0 1 0 0 2 6 0 3 2 4 1 3 94 دانلود - -
6 تکنسین کنترل و گواهی بذر 6113/72/1 1 0 0 0 2 0 0 2 6 0 3 2 4 1 3 135 دانلود - -
7 آزمایشگر خاک و گیاه 1311/6/1 1 0 0 0 3 0 0 2 6 0 3 2 4 1 3 130 دانلود - -
8 مدیر تولید مزرعه قارچ خوراکی 6-27/91/1/3 1 0 0 0 8 0 0 2 6 0 4 2 4 1 3 100 دانلود - -
9 تولید کننده نشاء صیفی 6-12/12/1/2 1 0 0 0 2 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 106 دانلود - -
10 فروشنده سموم دفع آفات نباتی 6-23/32/1/1 1 0 0 0 3 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 103 دانلود - -
11 کشت کار حبوبات 6-12/20/1/1 1 0 0 0 4 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 111 دانلود - -
12 کاربر تولید کمپوست 6-27/88/1/1 ** 611120620050001 2 0 0 0 5 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 140 دانلود - -
13 کارگر دستگاه پنبه چین 6113/43/1 1 0 0 0 6 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 90 دانلود - -
14 برنج کار 6-27/94/1/3 1 0 0 0 7 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 156 دانلود - -
15 برنج کاری به روش بذرکاری مستقیم 6113/52/1 1 1 0 0 7 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 73 دانلود - -
16 زراعت کار برنج قهوه ای 6111-62-071-1 1 2 0 0 7 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 128 دانلود - -
17 تولید کننده جوانه های خوراکی 6-27/94/1/2 1 0 0 0 8 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 113 دانلود - -
18 تولید کننده چغندر قند 6-12/22/1/2 1 0 0 0 9 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6 100 دانلود - -
19 تولید کننده نباتات علوفه ای 6-22/25/1/2 1 0 0 0 0 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 194 دانلود - -
20 دیم کار 6113/69/1 1 0 0 0 1 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 118 دانلود - -
21 زراعت کار درجه 1 6-22/11/1/3 1 0 0 0 2 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 480 دانلود - -
22 عملیات سله کشی و خاک دهی پای بوته ها (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/18 1 1 0 0 2 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 88 دانلود - -
23 عملیات تنک و واکاری (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/20 1 2 0 0 2 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 88 دانلود - -
24 عملیات وجین علف های هرز (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/19 1 3 0 0 2 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 88 دانلود - -
25 عملیات جمع آوری محصول (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/17 1 4 0 0 2 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 88 دانلود - -
26 آبیاری (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/31 1 5 0 0 2 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 88 دانلود - -
27 برداشت محصولات کشاورزی (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/5 1 6 0 0 2 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 66 دانلود - -
28 خاک ورزی (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/13 1 8 0 0 2 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 88 دانلود - -
29 دسته بند و بسته بند زعفران 6113/47/1 1 0 0 0 3 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 100 دانلود - -
30 بازرس ماهر کانال های زه کشی 6113/36/1 1 0 0 0 4 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 102 دانلود - -
31 تولید کننده ژوت 6113/70/1 1 0 0 0 5 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 105 دانلود - -
32 تولید کننده کتان 6113/71/1 1 0 0 0 6 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 105 دانلود - -
33 سبزی کار 6-22/29/1/3 1 0 0 0 8 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 154 دانلود - -
34 سبزی کاری در منزل 6111-62-021-2 1 1 0 0 8 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 73 دانلود - -
35 سبزی کاری (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/14 1 2 0 0 8 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 242 دانلود - -
36 ریحان کاری - 1 4 0 0 8 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 105 دانلود - -
37 تولید ارگانیک سبزیجات در منازل شهری 6113-61-121-1 1 5 0 0 8 1 0 2 6 0 2 1 1 1 6 50 دانلود - -
38 زراعت کار 6-22/11/2/3 1 0 0 0 1 2 0 2 6 0 2 1 1 1 6 114 دانلود - -
39 زراعت بامیه 6111/48/1 1 1 0 0 1 2 0 2 6 0 2 1 1 1 6 59 دانلود - -
40 زراعت کار باقلا 6113/38/1 1 2 0 0 1 2 0 2 6 0 2 1 1 1 6 90 دانلود - -
41 زراعت کار جو 6113-61-010-1 1 3 0 0 1 2 0 2 6 0 2 1 1 1 6 91 دانلود - -
42 پرورش سبزه نوروزی - 1 4 0 0 1 2 0 2 6 0 2 1 1 1 6 40 دانلود - -
43 زراعت سودان گراس 6111/49/1 1 8 0 0 1 2 0 2 6 0 2 1 1 1 6 60 دانلود - -
44 کاربر کنترل قرنطینه گیاهی 611120620300001 2 0 0 0 0 3 0 2 6 0 2 1 1 1 6 142 دانلود - -
45 کارگر مسئول تست و توزیع سموم گیاهی 6111/42/1 1 0 0 0 1 3 0 2 6 0 2 1 1 1 6 105 دانلود - -
46 تولیدکننده بذر پیاز 6113/90/1 1 0 0 0 2 3 0 2 6 0 2 1 1 1 6 110 دانلود - -
47 تولیدکننده، فرآوری و بسته بندی انواع جوانه های گندم، ماش و عدس 6113/81/1 1 0 0 0 3 3 0 2 6 0 2 1 1 1 6 105 دانلود - -
48 درجه بندی و بسته بندی محصولات زراعی 6113/85/1 1 0 0 0 4 3 0 2 6 0 2 1 1 1 6 127 دانلود - -
49 زراعت کار به لیمو 6111-61-010-1 1 0 0 0 6 3 0 2 6 0 2 1 1 1 6 138 دانلود - -
50 زراعت کار گوجه فرنگی 6111-61-011-1 1 0 0 0 7 3 0 2 6 0 2 1 1 1 6 122 دانلود - -
51 دفع کننده پروانه مینوز گوجه فرنگی 6111-62-065-1 1 1 0 0 7 3 0 2 6 0 2 1 1 1 6 80 دانلود - -
52 علوفه کار نوین 6111-61-012-1 1 0 0 0 9 3 0 2 6 0 2 1 1 1 6 100 دانلود - -
53 کشت کار نخود دیم 6111-61-015-1 1 0 0 0 0 4 0 2 6 0 2 1 1 1 6 101 دانلود - -
54 زعفران کار 6111-62-007-1 1 0 0 0 3 4 0 2 6 0 2 1 1 1 6 150 دانلود - -
55 کشت گلخانه ای زعفران (فوگ پونیک) - 1 1 0 0 3 4 0 2 6 0 2 1 1 1 6 95 دانلود - -
56 کشت موسیر 6111-62-003-1 1 0 0 0 4 4 0 2 6 0 2 1 1 1 6 100 دانلود - -
57 زراعت واستحصال سیب زمینی 611120620450001 1 1 0 0 5 4 0 2 6 0 2 1 1 1 6 112 دانلود - -
58 کشت کار گندم 6111-62-070-1 1 0 0 0 8 4 0 2 6 0 2 1 1 1 6 101 دانلود - -
59 دیمکاری گندم - 1 1 0 0 8 4 0 2 6 0 2 1 1 1 6 80 دانلود - -
60 ناظر مزارع گندم 6111/11/1 1 0 0 0 9 4 0 2 6 0 2 1 1 1 6 113 دانلود - -
61 طراح و مجری تراریوم 611120620500001 2 0 0 0 0 5 0 2 6 0 2 1 1 1 6 240 دانلود - -
62 مجری احداث و طراحی گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک - 1 0 0 0 3 9 0 2 6 0 2 1 1 1 6 300 دانلود - -
63 کارور فرآوری مواد آلی گیاهی - 1 0 0 0 4 9 0 2 6 0 2 1 1 1 6 250 دانلود - -
64 تولید کننده سوخت‌های زیستی (بیواتانول) از پس‌مانده‌های فیبری کشاورزی 314230620050011 1 0 0 0 6 9 0 2 6 0 2 1 1 1 6 150 دانلود - -
65 متصدی حفاظت و ایمنی سیستم های هیدروپونیک - 1 0 0 0 0 1 1 2 6 0 2 1 1 1 6 175 دانلود - -
66 تفکیک کننده و بازیافت کننده زباله در مبدأ و تولید محصولات ارگانیک 611120620180031 1 0 0 0 1 1 1 2 6 0 2 1 1 1 6 285 دانلود - -
67 تولیدریزسبزی(میکروگرین) - 1 1 0 0 2 1 1 2 6 0 2 1 1 1 6 150 دانلود - -
68 کشت کار کدوئیان (صیفی کاری) - 1 0 0 0 3 1 1 2 6 0 2 1 1 1 6 140 دانلود - -
69 پرورش دهنده توت فرنگی 6-11/28/1/2 1 0 0 0 1 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 110 دانلود - -
70 پرورش دهنده سبزی و صیفی به روش هیدروپونیک 6-22/61/1/2 1 0 0 0 2 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 226 دانلود - -
71 کشتکار گلخانه های هیدروپونیک 611220620030001 2 0 0 0 3 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 283 دانلود - -
72 طراحی گلخانه هیدروپونیک 6113/42/1 1 1 0 0 3 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 159 دانلود - -
73 کشتکاری سیستم های هیدروپونیک خانگی - 2 1 0 0 3 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 70 دانلود - -
74 طراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک خانگی - 1 2 0 0 3 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 70 دانلود - -
75 کشتکار گلخانه های خاکی 6-27/38/1/4 1 0 0 0 5 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 250 دانلود - -
76 کشت کار گلخانه ای خاکی توت فرنگی 6111-62-060-1 1 1 0 0 5 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 130 دانلود - -
77 کشتکار گلخانه ای گوجه فرنگی وفلفل دلمه ای 6111-62-061-1 1 2 0 0 5 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 160 دانلود - -
78 کشتکار گلخانه ای خیار 6111-62-066-1 1 3 0 0 5 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 130 دانلود - -
79 کارگر فنی تولید گوجه فرنگی گلخانه ای 6111-62-064-1 1 4 0 0 5 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 192 دانلود - -
80 کشتکاری گلخانه فیسالیس - 1 5 0 0 5 0 0 2 6 0 2 2 1 1 6 120 دانلود - -
81 کنترل عوامل اقلیمی در گلخانه (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه ) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/27 1 6 0 0 8 3 0 2 6 0 2 2 1 1 6 88 دانلود - -
82 تولیدکننده سبزی در گلخانه های چوبی 6113/88/1 1 0 0 0 2 5 0 2 6 0 2 2 1 1 6 125 دانلود - -
83 تولید کننده سیر در منزل 6113/89/1 1 0 0 0 3 5 0 2 6 0 2 2 1 1 6 112 دانلود - -
84 کشت سیر - 1 1 0 0 3 5 0 2 6 0 2 2 1 1 6 76 دانلود - -
85 کارور انواع کشت ها در گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک - 1 0 0 0 2 9 0 2 6 0 2 2 1 1 6 300 دانلود - -
86 متصدی بکارگیری تجهیزات ،تاسیسات و ادوات در گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک - 1 0 0 0 3 9 0 2 6 0 2 2 1 1 6 300 دانلود - -
87 کنترل وتنظیم شرایط اقلیمی سالن های تولیدمحصولات کشاورزی ودامی (اتوماسیون سالن های تولید) - 1 1 0 0 3 9 0 2 6 0 2 2 1 1 6 100 دانلود - -
88 تعمیرکار تجهیزات ،تاسیسات و ادوات گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک - 1 0 0 0 4 9 0 2 6 0 2 2 1 1 6 300 دانلود - -
89 متصدی دفع آفات و امراض گیاهی 314230620090001 1 0 0 0 5 9 0 2 6 0 2 2 1 1 6 133 دانلود - -
90 نصاب سازه ، ادوات و تجهیزات گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک - 1 0 0 0 2 1 1 2 6 0 2 2 1 1 6 300 دانلود - -
91 انباردار محصولات گلخانه ای - 1 0 0 0 6 1 1 2 6 0 2 2 1 1 6 210 دانلود - -
92 کشت کار گلخانه های آئروپونیک (هواکشت) - 1 0 0 0 7 1 1 2 6 0 2 2 1 1 6 139 دانلود - -
93 سرپرست گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک - 1 0 0 0 8 1 1 2 6 0 2 2 1 1 6 300 دانلود - -
94 کارور تولید خاک پوششی 6113-61-064-1 1 0 0 0 7 7 0 1 6 0 2 3 1 1 6 106 دانلود - -
95 پرورشدهنده قارچ توبر 6-27/84/1/1 1 0 0 0 1 0 0 2 6 0 2 3 1 1 6 119 دانلود - -
96 پرورش دهنده قارچ خوراکی والواریلا 6-27/83/1/1 1 0 0 0 2 0 0 2 6 0 2 3 1 1 6 130 دانلود - -
97 پرورش دهنده قارچ شی تاکه 6-27/82/1/1 1 0 0 0 3 0 0 2 6 0 2 3 1 1 6 95 دانلود - -
98 پرورش دهنده قارچ صدفی 6113-62-063-1 1 0 0 0 4 0 0 2 6 0 2 3 1 1 6 115 دانلود - -
99 پرورش دهنده قارچ خوراکی 6113-61-059-1 1 0 0 0 5 0 0 2 6 0 2 3 1 1 6 115 دانلود - -
100 مبارزه با بیماری های قارچ های خوراکی - 1 1 0 0 5 0 0 2 6 0 2 3 1 1 6 100 دانلود - -
101 پرورش دهنده قارچ دکمه ‏ای 611320620060001 2 0 0 0 6 0 0 2 6 0 2 3 1 1 6 185 دانلود - -
102 متصدی نگهداری چمن های ورزشی 6113/39/1 1 0 0 0 3 1 0 2 6 0 2 3 1 1 6 96 دانلود - -
103 کنترل علف های هرز 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/26 1 6 0 0 5 1 0 2 6 0 2 3 1 1 6 88 دانلود - -
104 مبارزه با علف های هرز مناطق خشک و نیمه خشک - 1 7 0 0 5 1 0 2 6 0 2 3 1 1 6 200 دانلود - -
105 تولید کننده بذرو سبزی و گل 6-29/60/1/1 1 0 0 0 8 1 0 2 6 0 2 3 1 1 6 136 دانلود - -
106 سرپرست سالن های پرورش قارچ خوراکی دکمه ای 6-27/91/1/2 1 0 0 0 4 2 0 2 6 0 2 3 1 1 6 104 دانلود - -
107 کارورتولید کمپوست قارچ دکمه ای فاز I و II 611320620350001 2 0 0 0 5 3 0 2 6 0 2 3 1 1 6 126 دانلود - -
108 کارگر سالن های پرورش قارچ دکمه ای 6-27/89/1/2 1 0 0 0 6 3 0 2 6 0 2 3 1 1 6 113 دانلود - -
109 نصاب چمن مصنوعی ورزشی 611320620390001 2 0 0 0 9 3 0 2 6 0 2 3 1 1 6 82 دانلود - -
110 تولید کننده و نگهدارنده چمن و گیاهان پوششی 611320620580001 2 0 0 0 8 5 0 2 6 0 2 3 1 1 6 389 دانلود - -
111 چمن کاری (خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 6112/100/‎‏و‎‎‏‎/12 1 1 0 0 8 5 0 2 6 0 2 3 1 1 6 242 دانلود - -
112 طراح و مجری احداث گلخانه 6-72/13/1/2 1 0 0 0 1 6 0 2 6 0 2 3 1 1 6 172 دانلود - -
113 بسته بندی قارچ خوراکی دکمه ای 6-27/87/1/1 1 3 0 0 1 7 0 2 6 0 2 3 1 1 6 72 دانلود - -
114 کارور آزمایشگاه تلقیح وتکثیر قارچ دکمه ای 6-27/95/1/1 1 0 0 0 5 8 0 2 6 0 2 3 1 1 6 95 دانلود - -
115 کمک کارور آزمایشگاه تلقیح و تکثیر قارچ دکمه ای 6-27/10/1/1 1 0 0 0 6 8 0 2 6 0 2 3 1 1 6 110 دانلود - -
116 کارورکنترل گواهی بذر و پرایمینگ - 1 0 0 0 1 9 0 2 6 0 2 3 1 1 6 260 دانلود - -
117 کاربر تولید کننده بذر سبزی و صیفی - 1 0 0 0 2 9 0 2 6 0 2 3 1 1 6 230 دانلود - -
118 کاربر تولید کننده شبه بذرها - 1 0 0 0 7 9 0 2 6 0 2 3 1 1 6 226 دانلود - -
119 ارزیابی حسی محصولات کشاورزی - 1 0 0 0 8 9 0 2 6 0 2 3 1 1 6 100 دانلود - -
120 کارور اصلاح و انتخاب بذر - 1 0 0 0 0 0 1 2 6 0 2 3 1 1 6 404 دانلود - -
121 پرورش کینوا - 1 1 0 0 1 0 1 2 6 0 2 3 1 1 6 64 دانلود - -
122 پرورش لگجی - 1 1 0 0 2 0 1 2 6 0 2 3 1 1 6 74 دانلود - -
123 کشت کار آکواپونیک (پرورش توأم ماهی و گیاه) 633120650340001 2 0 0 0 4 3 0 5 6 0 2 1 3 3 6 138 دانلود - -
124 مسئول بهینه سازی سایت کشاورزی - 1 0 0 0 3 0 0 2 6 0 2 1 2 3 7 258 دانلود - -
125 قارچ چین 6-27/86/1/1 1 0 0 0 1 0 0 2 6 0 2 1 1 2 9 100 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی