عنوان گروه : صنایع خودرو


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد اصلی تجهیزات استاندارد ارزشیابی
1 بازدید وسرویس اولیه خودرو(روغن ها،آب،تایرها) 7231001001 10 دانلود - -
2 تعمیر اولیه دوچرخه 7234001001 18 دانلود - -
3 بازوبست قطعات برقی موتورسیکلت 7412001001 10 دانلود - -
4 تعمیر ساده استارت خودرو 7412001002 30 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی