عنوان گروه : صنایع چرم وپوست و خز


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد اصلی تجهیزات استاندارد ارزشیابی
1 ساخت کمربند چرمی 7318028001 20 دانلود - -
2 دوخت دستکش چرمی 7531028001 20 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی