عنوان گروه : ساختمان


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد اصلی تجهیزات استاندارد ارزشیابی
1 ساخت سازه های ماکارونی 3432029001 30 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی