عنوان گروه : بهداشت و ایمنی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد اصلی تجهیزات استاندارد ارزشیابی
1 انجام کمک های اولیه 3257047001 15 دانلود - -
2 آمادگی در مقابل بلایای طبیعی و انسانی 3257047002 25 دانلود - -
3 رعایت بهداشت و نکات ارگونومی 3257047003 20 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی