عنوان گروه : گردشگری


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد اصلی تجهیزات استاندارد ارزشیابی
1 شناسایی فرصت های کسب و کار در گردشگری محلی 3339055001 18 دانلود - -
2 مکالمه با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی) 5113055001 20 دانلود - -
3 راهنمایی موزه 5113055002 17 دانلود - -
4 راهنمایی اکوتوریسم (بوم گردشگری) 5113055003 20 دانلود - -
5 راهنمایی عمومی گردشگری 5113055004 20 دانلود - -
6 راهنمایی گردشگری فرهنگی 5113055005 15 دانلود - -
7 راهنمایی گردشگری محلی 5113055006 18 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی