عنوان گروه : امور زراعی


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد اصلی تجهیزات استاندارد ارزشیابی
1 بسته بندی قارچ 6111062001 16 دانلود - -
2 تولید قارچ صدفی 6111062002 20 دانلود - -
3 کوددهی انواع گیاهان آپارتمانی 6111062003 16 دانلود - -
4 بسته بندی زعفران 6111062004 9 دانلود - -
5 پرورش زعفران در گلدان 6111062005 18 دانلود - -
6 تولید قارچ دکمه ای 6111062006 25 دانلود - -
7 بسته بندی انواع جوانه های گندم ، ماش و عدس 6111062007 14 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی