عنوان گروه : فناوري محیط زیست


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد اصلی تجهیزات استاندارد ارزشیابی
1 نگهداری گل وگیاهان پوششی برای فضای سبز 2143107001 20 دانلود - -
2 انتخاب گیاهان و سازه های متناسب برای طراحی فضای سبز 2143107002 20 دانلود - -
3 چمن کاری 2143107003 30 دانلود - -
4 کاشت گیاهان زینتی 2143107004 30 دانلود - -
5 کاشت درخت و درختچه 2143107005 30 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی