عنوان گروه : فرش


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد اصلی تجهیزات استاندارد ارزشیابی
1 بافت قالی (ترکی بافت) 7318089001 30 دانلود - -
2 رفوگری (دوگره زنی) 7318089002 20 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی