عنوان گروه : صنعت ورزش


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد اصلی تجهیزات استاندارد ارزشیابی
1 بررسی فنون دروازه بانی در فوتبال 3421091001 10 دانلود - -
2 تجزیه و تحلیل ساده فوتبال 3421091002 12 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی