عنوان گروه : فناوری نانو


توجه : نشان نمایانگر آن است که این استاندارد کد شایستگی مجزا دارد
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی

  خروجی اکسل


# نام استاندارد شناسه استاندارد جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد اصلی تجهیزات استاندارد ارزشیابی
1 بهبود حاصلخیزی خاک باغچه و گلدان با استفاده از فناوری نانو 6310095001 10 دانلود - -
  باز گشت به لیست گروه های آموزشی